تصفح

Comune di
Brenna
home
 
تغيير اللغة
italiano english español |عربي
أخبار

أخبار

01/02/2019     Refezione Scolastica
Detrazioni fiscali

La dichiarazione di detraibilità dei servizi scolastici sono scaricabili accedendo al proprio conto elettronico alla voce COMUNICAZIONI.

27/09/2018    
MODALITA' DI PAGAMENTO

In allegato sono indicate le modalità di pagamento dei servizi scolastici

scarica qui

الدخول في النظام
Hai dimenticato la password?


وصلات مواقع أخرى